Per què treballem amb tracció animal?

L’arribada del motor d’explosió i la seva aplicació en la maquinària agrícola va formar part d’una revolució que va conduir el sector primari al paradigma actual. Malgrat això, la tracció animal es va mantenir en moltes àrees del planeta, fins i tot a l’Europa més occidental. A dia d’avui, amb la convivència amb els tractors i els motocultors, és necessari revisar el que significa i el que aporta una tracció animal moderna.


Per Pol Dunyó Ruhí, secretari de l’Associació Catalana de Tracció Animal i pagès del Turó d’en Rompons.

A mode de situació orientativa, em sembla pertinent indicar que a la nostra zona (Catalunya) l’activitat principal desenvolupada amb tracció animal, deixant de banda les activitats d’oci i/o esportives relacionades amb la conducció de carruatges o la munta, se centra, per ordre d’activitat, en el cultiu de la vinya, sobretot en zones on la maquinària agrícola hi té difícil o impossible accés, i també en vinyes de cellers que aposten per una producció més sostenible i amb notables avantatges pel que fa al creixement vegetatiu de la planta i la salut del sòl; el segueixen l’horticultura (ecològica especialment), en què les tasques de tracció animal són d’alta utilitat i precisió i, finalment, els treballs de desembosc, per a  l’arrossegament o la càrrega de fusta, essencial per a la no pertorbació del sòl forestal i l’equilibri de la seva biosfera i fonamental en espais naturals protegits.

Per què treballem amb tracció animal?

La tracció animal en l’agricultura ecològica (i en altres activitats professionals, com el transport o el desembosc) implica una relació estreta amb l’animal de treball, el teu entorn i la feina a realitzar.
El fet de comptar amb un company de feina de naturalesa diferent a la nostra, amb instints, necessitats i pors diferents, i amb la capacitat d’aportar una força molt superior a la que pot exercir l’ésser humà de forma natural, implica reunir els coneixements i l’experiència suficient per tal de poder desenvolupar les tasques pertinents, però dota les explotacions agrícoles de la possibilitat de treballar el sòl i realitzar les tasques de cultiu (així com també les de transport intern) amb eficàcia, qualitat i comoditat.

Tot i ser una pràctica mil·lenària, exercir com a base de l’evolució humana i ser encara a dia d’avui el sistema de tracció agrícola més utilitzat a tot el món, del total de poc més d’un milió de cavalls treballant que existeixen a Europa, només un 1% treballen als països de l’Europa occidental.
En molt poques dècades s’ha portat al límit de l’extinció tot el conjunt de pràctiques i coneixements implicats en el treball amb animals amb objectius agrícoles, treballs de desembosc i de transport, així com tot el que inclou aquesta feina (confecció de guarniments, eines, doma i demés). Treballar amb animals implica perseverança, coneixement i responsabilitat sobre l’ésser viu que és, amb tots els drets que això li atorga.

Màquines enlloc d’animals

No és estrany doncs que, propiciat per una cultura de consum desorbitat i hedonisme publicitari, a més dels interessos de la indústria agrícola i la competència deslleial en els mercats, aquest rumb hagi portat la pagesia a substituir els animals per tractors i altres màquines, progressivament, afavorint així una dependència permanent dels grans productors de combustibles fòssils i de primeres matèries de tipus mineral, i contribuint a la disminució de la fertilitat del sòl i a la contaminació atmosfèrica.

Però treballar amb animals també implica recompensa, implica veure com la terra es mou als teus peus i conèixer-la de ben a prop. Implica treballar en equip, aprendre a respectar i a exigir, a deixar estar i a perseverar. Implica conèixer els teus límits, i els del/s teu/s company/s de treball, partint de les  expressions més subtils o més inesperades. Implica creure i treballar per una riquesa biològica i cultural que parteix de zero i s’estén, a poc a poc, a través dels productes que es cultiven i arriben al consumidor.

Abús, explotació o maltractament animal

Acceptant que els animals de treball no se sotmeten al treball i a les necessitats humanes voluntàriament, és important distingir entre l’explotació o l’abús dels animals de treball en les seves tasques i la feina que realitzen de forma controlada i proporcional a les seves capacitats (o que hem
de procurar que així sigui).

La tracció animal moderna, doncs, abandona la idea dels treballs forçats, l’activitat constant i
sense descans o les condicions climàtiques adverses en què es veien obligats a treballar animals i persones en determinades èpoques i contextos passats. L’actual paradigma de la tracció animal en països com els de l’Europa occidental, els Estats Units i altres zones del món incorpora elements de la  tecnologia més moderna per no haver de dependre exclusivament dels animals i així facilitar que s’incloguin només per a les activitats i per al temps per als quals estan absolutament capacitats, tant des del punt de vista físic com psicològic, sense sotmetre’ls a l’estrès, (…)

Pots llegir l’article sencer descarregant aquest pdf: recursos

Ajuda’ns a mantenir la revista comprant aquest número sencer en format digital a iquiosc.cat

O bé en format paper a la nostra botiga digital