La ració del sòl: què hem deixar a la terra per mantenir la seva autofertilitat

Text: Gemma Comella a partir del Butlletí La Vache Heureuse. Amb la col·laboració d’Isabel Moncunill Geniz

El balanç húmic és un càlcul d’entrades i sortides de carboni (C) que ens permet saber si el nostre camp consumeix la seva reserva de matèria orgànica o bé si la incrementa, doncs sabem que la MO del sòl conté entorn del 58% en C (C = MO x 0,58 o bé MO = C x 1,72).

Construir un sistema de cultiu sense necessitats de desherbatge passa, precisament, per la restauració de l’estat húmic dels sòls i la seva posterior conservació. Així doncs, es tractarà d’obtenir un balanç húmic positiu o molt positiu en la gestió dels nostres camps! Una elevada densitat d’arrels al sòl i una gran biomassa aèria restituïda en superfície ens ajudarà a aconseguir aquest balanç húmic positiu. Aquesta matèria orgànica nodrirà la terra i és el que anomenem la ració del sòl; és a dir, el que li correspon per mantenir la seva activitat biològica i la seva capacitat productiva, com el que nosaltres mengem per mantenir-nos en vida. Per fer-ho possible, hem de procurar la màxima producció de biomassa del conreu, el 60% de la qual ha de retornar al sòl.

Per establir un sistema de cultiu que sigui creador d’humus, és fonamental fer aportacions de lignina (material vegetal més aviat llenyós, molt ric en carboni). És a patir de la descomposició de la lignina que es dinamitza el cicle del carboni, promovent l’aparició dels fongs pioners que seran menjats per bacteris i, al seu darrere, per tota la cadena tròfica que, entre d’altres elements, excretarà nitrogen per a alimentar la planta (en forma d’orina), i al seu torn estabilitzarà el carboni en forma d’humus al sòl.

Si coneixem el balanç húmic del nostre camp, podrem saber la ració del sòl que necessitem per tal d’avançar cap a l’autofertilitat.

Exemple simplificat de balanç húmic: blat amb cultiu associat de trèvol/trefle blanc.

Producció (tones de MS/ha)Trèvol blancBlat
Gra08 ( El gra de blat l’extraiem del camp,
la resta del conreu la deixem al sòl )
Palla64
Arrels + rizodeposicions64
Subtotal128

Ració del sòl total: 20 tones de MS/ha

Aquestes 20 tones/hectàrea són les que donem anualment al sòl per a alimentar la seva vida i fer que el sistema funcioni, és la ració del sòl.

Ara bé, en el cas que traguéssim la palla de blat del camp i no existís el cultiu associat de trèvol, la ració del sòl resultaria massa baixa per assegurar la creació de nou humus.

Producció (tones de MS/ha)Blat
Gra8 ( Extraiem el gra del camp)
Palla4 (Extraiem la palla del camp)
Arrels + rizodeposicions4
Subtotal4

Ració del sòl total: 4 tones de MS/ha

La qüestió clau és quanta matèria seca/hectàrea/any necessitem retornar al sòl per assegurar aquesta ració de què parlàvem i així poder mantenir la seva autofertilitat?

Segons dades divulgades per La Vache Heureuse, una ració del sòl equivalent a 20 tones matèria seca/hectàrea/any seria suficient.